تولید کنندگان وطراحان صنعتی

ما در نظر داریم که یک همبستگی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایرانی ایجاد کرده که محصولات ایرانی بر اساس نیاز روز  عرضه گردد و همچنین با اشتراک محصولات از تنوع محصول ایرانی آگاهی پیدا کنیم.

از ایده تا واقعیت